Podmínky poskytování služby

(dále jen „Podmínky")

vydané společností Teledoc s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 11954299, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn.: C 356963, kterou zastupuje Bc. Adam Hrubý, jednatel (dále jen „Poskytovatel" nebo „ my").

Než začnete používat naši službu Mamlekare.cz, přečtěte si pečlivě tyto Podmínky. Váš přístup ke službě a její využívání jsou podmíněny tím, že přijmete a budete dodržovat tyto Podmínky. Tyto Podmínky se vztahují na všechny Uživatele a ostatní, kteří mají ke službě přístup nebo ji využívají. Přístupem ke službě nebo jejím využíváním souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami. Ve chvíli, kdy začnete službu využívat, se tyto Podmínky včetně URL odkazů stanou z právního hlediska úplnou dohodou mezi vámi jako uživatelem služby a námi. Pokud s jakoukoliv částí Podmínek nesouhlasíte, pak nemůžete využívat přístup ke službě.

PLATFORMA MAMLEKARE.CZ

Platforma Mamlekare.cz je poskytována formou software jako služby (software-as-a-service), kterou nabízíme na internetové adrese www.mamlekare.cz.

Primární funkcionalitou Mamlekare.cz je propojení Pacientů s Lékaři a/nebo Psychology za účelem poskytnutí Zdravotních služeb a/nebo Terapie zejména ve formě konzultací, dálkového vyšetření, určení diagnózy a případného zaslání e-receptu či žádanky ke specialistovi.

Součástí poskytovaných Služeb v rámci Mamlekare.cz je dále zejména:

Prostředí pro Pacienty - uživatelské prostředí určené pro Pacienty, skrze které mohou zejména: provádět rezervace Konzultací s Lékaři a/nebo Psychology, sledovat naplánované schůzky, vznášet dotazy na Lékaře a/nebo Psychology, získávat hesla ke svým lékařským zprávám, a spravovat svůj Uživatelský účet;

Prostředí pro Lékaře a/nebo Psychology - uživatelské prostředí určené pro Lékaře a/nebo Psychology, skrze které mohou zejména: spravovat schůzky se svými stávajícími či potenciálními Pacienty, spravovat a odpovídat na dotazy vznesené Pacienty, spravovat a odpovídat na poptávky Pacientů, spravovat a prohlížet hodnocení udělené Pacienty, sledovat získané výdělky za jimi poskytované služby a spravovat svůj Uživatelský účet;

POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito Podmínkami dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v těchto Podmínkách používány v jednotném i množném čísle v těchto významech:

Autorský zákon

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v účinném znění;

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Konzultace

rozhovor, resp. online schůzka mezi Pacientem a Lékařem a/nebo Psychologem, probíhající v termínu rezervovaném Pacientem, v rámci které poskytuje Lékař a/nebo Psycholog Pacientovi Zdravotní služby a/nebo Terapii;

Lékař

poskytovatel Zdravotních služeb, který má zájem o propojení mezi ním a Pacienty skrze Mamlekare.cz, za účelem poskytování lékařských Zdravotních služeb, přičemž za tímto účelem má zřízený Uživatelský účet;

Mamlekare.cz

softwarová služba (platforma), kterou Poskytovatel provozuje za účelem poskytování Služeb, zejména ve formě propojení Pacientů s Lékaři a/nebo Psychology za účelem poskytnutí Zdravotních služeb a/nebo Terapie; která je v jeho výlučném vlastnictví;

Nutná údržba

se rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Mamlekare.cz, je prováděna z iniciativy Poskytovatele, nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu a jedná se o časové období, po které je Služba zcela nebo zčásti nedostupná;

Občanský zákoník

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;

Odměna

souhrnné označení pro odměnu poskytovanou Pacientem za Konzultace, to vše ve výši uvedené na Profilu Lékaře a/nebo Psychologa;

Osobní údaj

jakékoli informace o subjektu údajů, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;

Obsah

jakékoli texty, informace, fotografie či jiné údaje vložené Uživatelem na Mamlekare.cz;

Pacient

fyzická osoba, která má zájem o propojení s Lékaři a/nebo Psychology prostřednitvím Mamlekare.cz za účelem poskytnutí Zdravotních služeb a/nebo Terapie, přičemž za tímto účelem má zřízený Uživatelský účet;

Pracovní doba

pracovní doba Poskytovatele, která trvá v pracovní dny od 9:00 do 16:00. V této době Poskytovatel poskytuje Uživatelům technickou podporu buď prostřednictvím elektronického formuláře v sekci "Potřebuji pomoc" na stránkách platformy Mamlekare.cz nebo e-mailem na adrese info@mamlekare.cz .

Profil

podstránka s informacemi o konkrétním Lékaři a/nebo Psychologovi dostupná na Mamlekare.cz, prostřednictvím které Lékař a/nebo Psycholog prezentuje informace o něm, rozsahu a popisu jeho Zdravotních služeb a/nebo Terapie a Odměny za ně;

Psycholog

poskytovatel Terapie, který má zájem o propojení mezi ním a Pacienty skrze Mamlekare.cz, za účelem poskytování Konzultací ve formě Terapie, přičemž za tímto účelem má zřízený Uživatelský účet;

Smlouva o péči o zdraví

smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem a Lékařem, který má zájem o propojení s Pacienty prostřednictvím platformy Mamlekare.cz za účelem poskytování Zdravotních služeb;

Smlouva o poskytování terapie

smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem a Psychologem, který má zájem o propojení s Pacienty prostřednictvím platformy Mamlekare.cz za účelem poskytování Terapie;

Spotřebitel

každá fyzická osoba, která s námi jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

Služby

propojení Pacientů s Lékaři a/nebo Psychology za účelem poskytnutí Zdravotních služeb a/nebo Terapie a další služby poskytované prostřednictvím Mamlekare.cz, zejména poskytování:

a) Prostředí pro Pacienty - uživatelské prostředí určené pro Pacienty, skrze které mohou zejména: provádět a spravovat rezervace Konzultací s Lékaři a/nebo Psychology, sledovat naplánované schůzky, vznášet dotazy na Lékaře a/nebo Psychology, získávat hesla ke svým lékařským zprávám, a spravovat svůj Uživatelský účet;

b) Prostředí pro Lékaře a/nebo Psychology - uživatelské prostředí určené pro Lékaře a/nebo Psychology, skrze které mohou zejména: spravovat a potvrzovat Konzultace se svými stávajícími či potenciálními Pacienty, spravovat a odpovídat na dotazy vznesené Pacienty, spravovat a odpovídat na poptávky Pacientů, spravovat a prohlížet hodnocení udělené Pacienty, sledovat získané výdělky za jimi poskytované služby a spravovat svůj Uživatelský účet umožnění poskytnutí přehledů schůzek, vznesených dotazů,

Terapie

služby poskytované Psychologem na základě Smlouvy o poskytování terapie ve prospěch Pacienta, zejména ve formě Konzultace, tedy dálkového vyšetření, určení diagnózy a případného zaslání žádanky ke specialistovi;

Uživatel

registrovaný Pacient, Lékař a/nebo Psycholog, kterému byl na základě úspěšné registrace zřízen Uživatelský účet k Mamlekare.cz (označovaný také jako "Vy");

Uživatelský účet

uživatelský účet zřízený Uživatelem podle těchto Podmínek výlučně za účelem využívání Služeb;

Zákon o zdravotních službách

zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v účinném znění;

Závady

chybové stavy bránící řádnému poskytování a užívání platformy Mamlekare.cz;

Zdravotní služby

služby poskytované Lékařem na základě Smlouvy o péči o zdraví ve prospěch Pacienta, zejména ve formě Konzultace, tedy dálkového vyšetření, určení diagnózy, vyhotovení zprávy a případného zaslání e-receptu či žádanky ke specialistovi;

(Poskytovatel a Uživatel dále společně „Smluvní strany" a jednotlivě „Smluvní strana")

1. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1.1. Prohlášení Uživatele. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:

1.1.1. je plně způsobilý k právním úkonům,

1.1.2. veškeré údaje, které poskytne do Mamlekare.cz jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

1.1.3. nebude používat Mamlekare.cz v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,

1.1.4. bude používat platformu Mamlekare.cz pouze k účelu, k němuž je určena,

1.1.5. se před zahájením užívání Mamlekare.cz důkladně seznámil s platnými Podmínkami, bezvýhradně s nimi souhlasí a nebude Mamlekare.cz používat v rozporu s nimi.

1.2. Obsah Služeb. Poskytováním Služeb se zejména rozumí:

1.2.1. právo Uživatele vyžívat Služby skrze Mamlekare.cz v souladu s těmito Podmínkami;

1.2.2. právo Uživatele mít zřízen a využívat Uživatelský účet k Mamlekare.cz v souladu s těmito Podmínkami;

1.3. Závazky Smluvních stran. Poskytovatel poskytuje Uživateli za podmínek dále uvedených Služby. Uživatel přijímá Služby za podmínek dále uvedených.

1.4. Závazky Pacienta. V případě, že si Pacient zarezervuje termín Konzultace, zavazuje se uhradit Odměnu.

1.5. Závazky Lékaře a/nebo Psychologa vůči Pacientovi. Lékař a/nebo Psycholog se v případě potvrzení rezervace termínu Konzultace zavazuje poskytnout Pacientovi rezervované služby.

1.6. Závazek Lékaře a/nebo Psychologa týkající se využívání platformy Mamlekare.cz. Lékař a/nebo Psycholog, který má zájem o propojení s Pacienty prostřednictvím platformy Mamlekare.cz za účelem poskytování Konzultací, je povinen uzavřít s Poskytovatelem Smlouvu o péči o zdraví a/nebo Smlouvu o poskytování terapie, a to buď písemně nebo prostřednictvím jeho Uživatelského účtu, v sekci nastavení.

1.7. Věk Uživatele. Poskytovatel prohlašuje, že Služby poskytované prostřednictvím Mamlekare.cz nejsou určeny osobám mladším 18 let.

2. POUČENÍ SPOTŘEBITELE

2.1. Poučení Spotřebitele před uzavřením smlouvy. Podle ustanovení § 1811 Občanského zákoníku jsme povinni Vás jakožto Spotřebitele před uzavřením smlouvy (resp. smluvního vztahu dle těchto Podmínek) informovat o následujících skutečnostech:

2.1.1. S kým uzavíráte smlouvu:

a) S Poskytovatelem, tedy společností Teledoc s.r.o., IČO: 11954299, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4-Michle (tel. 731 482 376, e-mail info@mamlekare.cz, ID datové schránky hacns52), skrze jejíž platformu Mamlekare.cz si volíte ke Konzultaci Lékaře a/nebo Psychologa. Smluvní vztah uzavřený s Poskytovatelem se řídí těmito Podmínkami.

2.1.2. Kdo Vám poskytuje jaké služby:

a) Poskytovatel poskytuje Služby, tedy propojení Vás, jakožto Pacienta s Lékaři a/nebo Psychology za účelem poskytnutí Zdravotních služeb a/nebo Terapie, zejména v podobě Konzultací; za tímto účelem uzavírá Poskytovatel s Lékařem a/nebo Psychologem Smlouvu o péči o zdraví a/nebo Smlouvu o poskytování terapie ve Váš prospěch;

b) Lékař a/nebo Psycholog Vám poskytuje Zdravotní služby a/nebo Terapii, zejména v podobě Konzultací ; za tímto účelem uzavírá Lékař a/nebo Psycholog s Poskytovatelem Smlouvu o péči o zdraví a/nebo Smlouvu o poskytování terapie ve Váš prospěch;

2.1.3. Bližší specifikace Služby: Jedná se propojení mezi Vámi a Lékařem a/nebo Psychologem prostřednictvím platformy Mamlekare.cz, za účelem poskytnutí Konzultaci z oboru lékařství či z oboru Psychologie.

2.1.4. Cena Služby: Konzultace, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je předem zpoplatněna částkou, která je uvedena vždy na Profilu příslušného Lékaře a/nebo Psychologa na stránkách platformy Mamlekare.cz.

2.1.5. Způsob platby: Konzultace je hrazena předem, a to prostřednictvím platební karty. Dále Vás informujeme, že neúčtujeme žádné další dodatečné náklady a že se nejedná o závazek na dobu neurčitou.

2.1.6. Technické prostředky nutné pro využívání Služeb: Pro využívání služby potřebujete operační systém Windows 8.1, 10 nebo 11 nebo novější, nebo aktualizovanou verzi macOS. Dále potřebujete aktualizovaný internetový prohlížeč, např. Chrome nebo Firefox. Pro použití prostřednictvím mobilního telefonu je nutné mít aktualizovaný operační systém Android nebo iOS. V případě konzultace prostřednictvím videohovoru doporučujeme mít nainstalovanou komunikační platformu Microsoft Teams. Prosím, mějte na paměti, že pokud by byl příčinou nekvalitního přenosu schůzky s lékařem technický problém na straně Pacienta (zastaralý operační systém či prohlížeč, nedostatečná rychlost připojení, vada hardwaru), nelze vyžadovat vrácení zaplacené částky.

2.1.7. Vady: V případě Vaší nespokojenosti nebo v případě, že jste přesvědčeni o vadách poskytnutého plnění, máte právo se na nás obrátit dle postupu pro uplatnění práv z vad stanovených v části 9 těchto Podmínek.

2.1.8. Poskytování zdravotních služeb Poskytovatelem: Poskytovatel není poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách. Poskytovatel je pouze provozovatelem platformy Mamlekare.cz, kterou umožňuje propojení, resp. zajištění komunikace mezi Pacienty a Lékařům a/nebo Psychology, za účelem poskytnutí Zdravotních služeb a/nebo Terapie ze strany Lékaře a/nebo Psychologa. Veškerou odpovědnost za Konzultace a jejich následky nese Lékař a/nebo Psycholog.

2.1.9. Poskytování zdravotních služeb Lékařem a/nebo Psychologem: Lékař je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách. Psycholog není poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

2.1.10. Vyřizování stížností na Lékaře: Dle ustanovení § 93 a násl. Zákona o zdravotních službách máte právo podat stížnost ke konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb (Lékaři), vůči kterému stížnost směřuje. V případě, že jste nespokojeni se způsobem vyřízení stížnosti, máte právo obrátit se na příslušný správní orgán udělující oprávnění poskytovateli zdravotních služeb (Lékaři), tedy na místně příslušný krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy a/nebo na Českou lékařskou komoru.

2.1.11. Vyřizování stížností na Poskytovatele a/nebo Psychologa: Pokud se Vaše stížnost týká poskytování Služeb Poskytovatele, jste oprávněni obrátit se s žádostí o mimosoudní vyřízení na Českou obchodní inspekci, oddělení ADR (Alternative Dispute Resolution, mimosoudní řešení sporů), Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1 nebo využít příslušný formulář na stránkách www.coi.cz.

2.2. Poučení spotřebitele před uzavřením distanční smlouvy. Dále jsme povinni Vás před uzavřením smlouvy (resp. smluvního vztahu dle těchto Podmínek) tzv. distančním způsobem informovat dle § 1820 občanského zákoníku o následujících skutečnostech:

2.2.1. Náklady na komunikaci: Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu del těchto Podmínek (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jsou zpoplatněny běžnou sazbou poskytovatele připojení.

2.2.2. Povinnost platit zálohu či obdobnou platbu předem: Konzultace, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je předem zpoplatněna částkou, která je uvedena vždy na Profilu příslušného Lékaře a/nebo Psychologa na stránkách platformy Mamlekare.cz. (Každý Lékař a/nebo Psycholog může v případě závažných důvodů na své straně Konzultaci zrušit, zejména v případě náhlé zdravotní indispozice své nebo svých osob blízkých; v takovém případě, kdy dojde ke zrušení Konzultace Lékařem a/nebo Psychologem, se Vám platba za Konzultaci vrací v plné výši.

2.2.3. Opakované plnění: Dále Vás informujeme, že se, nejedná o smluvní vztah, který by Vás zavazoval k opakovanému plnění.

2.2.4. Odstoupení do 14 dnů: Máte právo odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek do 14 dnů od jeho uzavření (resp. do 14 dnů od rezervace Konzultace), a to i bez udání důvodu. V souladu s § 1837, písm. a) Občanského zákoníku, však nemůžete odstoupit, pokud už byla Konzultace na Vaši výslovnou žádost poskytnuta ještě před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení. Stejně tak v případě, kdy zrušíte z Vaší strany Konzultaci v době kratší než 24 hodin před jejím uskutečněním, platba za Konzultaci Vám vrácena není, ale je započtena na smluvní pokutu, z níž je hrazen zmařený čas lékaře.

2.2.5. Odstoupení před poskytnutím Konzultace: Pokud odstoupíte od smluvního vztahu dle těchto Podmínek ještě před tím, než Vám byla Konzultace poskytnuta, pak Vám Poskytovatel vrátí uhrazené peníze v plné výši nejpozději do 14 dnů od odstoupení, a to na účet, z nějž byla částka uhrazena. S odstoupením nejsou spojeny žádné další poplatky.

2.2.6. Prostředky pro odstoupení: Pro odstoupení prosím využijte některý z těchto způsobů:

● prostřednictvím formuláře ve Vašem Uživatelském účtu (doporučená možnost)

● prostřednictvím e-mailu, zaslaného z adresy, kterou jste uvedli při registraci Uživatelského účtu na adresu info@mamlekare.cz,

● datovou schránkou č. hacns52,

● písemně na adresu sídla Poskytovatele anebo jiným jednoznačným způsobem.

2.2.7.Recenze. Recenze je možné vkládat přímo na našich webových stránkách. Recenze může vkládat zákazník, u kterého jsme ověřili, že u nás Službu zakoupil. Bližší informace najdete na našich webových stránkách.

3. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

3.1. Mamlekare.cz a Obsah. Mamlekare.cz, jakož i veškerý software s ním související jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele. Uživatel je v rámci užívání Mamlekare.cz povinen zachovávat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. To se týká jak platformy Mamlekare.cz i Obsahu nahraného Uživatelem na Mamlekare.cz

3.2. Podmínky užívání Služeb. Žádné ujednání v těchto Podmínkách není možné vykládat jako postoupení ani udělení licence, podlicence nebo jiného užívacího práva ve smyslu Autorského zákona u těch částí řešení Mamlekare.cz, které Poskytovatel poskytuje Uživateli jako Službu. Uživatel je oprávněn využívat Služby, poskytované díky těmto částem řešení Mamlekare.cz. Uživatel však nemá právo tyto softwarové řešení rozmnožovat, stahovat, instalovat ani jakkoliv šířit. Uživatel není oprávněn Mamlekare.cz, či jakoukoli jeho část bez písemného souhlasu Poskytovatele zpracovávat do jiného softwarového vybavení.

3.3. Porušení práv duševního vlastnictví Uživatelem. Za předpokladu, že Uživatel poruší povinnosti stanovené v tomto článku, má Poskytovatel právo odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek a požadovat po Uživateli náhradu veškeré škody vzniklé v důsledku takového porušení, a to i včetně nemajetkové újmy.

3.4. Odpovědnost za Obsah Uživatele. Uživatel zcela odpovídá za Obsah, který může být na Mamlekare.cz vložen pouze pokud odpovídá platným právním předpisům, těmto Podmínkám a zejména nezasahuje do práv třetích osob. Není porušením těchto Podmínek, pokud Služby nejsou poskytovány řádně z důvodu neúplného nebo nelegálního Obsahu Uživatele. Poskytovatel zásadně neodpovídá za Obsah Uživatele nahraný na Mamlekare.cz.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1. Registrace Uživatele jako podmínka využití Služeb. Registrace je nutnou podmínkou k přístupu k Mamlekare.cz a řádnému využívání Služeb; Uživatel tuto podmínku bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.

4.2. Způsob provedení registrace Uživatele. Registrace se provádí buď vyplněním registračního formuláře na stránkách https://www.mamlekare.cz, nebo prostřednictvím propojení účtu na sociálních sítích Facebook, Twitter nebo Google účtu. Odesláním vyplněného registračního formuláře Uživatel potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Podmínkami a Zásadami zpracování osobních údajů, jimiž je od takového okamžiku vázán.

4.3. Dokončení registrace. Na základě odeslání vyplněného registračního formuláře je Uživateli zaslán e-mail s potvrzovacím odkazem. Kliknutím na potvrzovací odkaz zaslaný Uživateli v e-mailu je registrace dokončena a Uživateli je zřízen Uživatelský účet.

4.4. Správnost, úplnost údajů a aktualizace. Uživatel se tímto zavazuje uvést v registračním formuláři a/nebo v Uživatelském účtu správné a úplné údaje o své osobě (zejména pak údaje označené jako povinné). Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat podle platného stavu. Uživatel má zároveň právo registrační údaje v průběhu užívání Mamlekare.cz měnit a doplňovat.

4.5. Ohlašovací povinnost při zneužití přístupových údajů. Uživatel je povinen bezodkladně oznámit Poskytovateli jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití jeho přístupových údajů a současně je povinen zvolit si bezodkladně nové přístupové údaje k Uživatelskému účtu. Uživatel je povinen zvolit si bezpečné heslo.

5. REZERVACE KONZULTACE

5.1. Rezervace Konzultace. Pacient je pro objednávku Konzultace povinen provést rezervaci prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře dostupného na platformě Mamlekare.cz. Pro provedení rezervace je Pacient v rámci elektronického formuláře povinen:

5.1.1. zvolit si Lékaře a/nebo Psychologa, u kterého si přeje Konzultaci rezervovat a

5.1.2. zvolit si konkrétní termín, na který si přeje Konzultaci rezervovat.

5.2. Délka Konzultace. Rezervací Konzultace dle předchozího odstavce si Pacient rezervuje Konzultaci na dobu uvedenou v rámci každé konkrétní Konzultace. Doba se může lišit podle toho, zda se jedná o Zdravotní služby, Terapii, případně nabídka dle konkrétního Lékaře a/nebo Psychologa.

5.3. Dokončení rezervace. Rezervace je dokončena vyplněním elektronického formuláře a kliknutím na tlačítko „Rezervovat online" (či obdobně nazvané tlačítko). Dokončením rezervace je uzavřen smluvní vztah mezi Pacientem a Lékařem a/nebo Psychologem, podle toho, jaký druh Konzultace si Pacient zvolí.

5.4. Povinnost uhradit Odměnu. Po dokončení rezervace je Pacient povinen zvolit si způsob platby a uhradit Odměnu za Konzultaci v plné výši.

5.5. Uvolnění rezervace. Po dokončení rezervace dojde k dočasné rezervaci termínů Konzultace po dobu 15 minut. V této době jsou termíny nedostupné pro rezervaci jinými osobami. V případě, že Pacient neprovede úhradu Odměny v patnácti minutovém časovém limitu od dokončení rezervace, dojde automaticky k uvolnění termínů pro další osoby..

5.6. Zrušení rezervace. Pacient je oprávněn zrušit rezervaci Konzultace do 24 hodin od okamžiku jejího dokončení, v takovém případě budou Pacientovi vráceny veškeré finanční prostředky (Odměna), které za rezervaci Konzultace uhradil. V případě zrušení rezervace Konzultace po uplynutí této doby nemá Pacient nárok na vrácení jakékoli části Odměny uhrazené za rezervaci.

6. ODMĚNA

6.1. Úplatnost Konzultace. Konzultace jsou poskytovány za úplatu a to zpravidla jako cena za celé sezení. Délka sezení je vždy uvedena na Profilu konkrétního Lékaře a/nebo Psychologa, u konkrétního termínu dostupné Konzultace. Pacient se tímto zavazuje za Konzultace platit Odměnu ve stanovené formě a výši.

6.2. Výše Odměny. Výše Odměny je stanovena na Profilu konkrétního Lékaře a/nebo Psychologa, u konkrétního termínu dostupné Konzultace. Informace o tom, zda je Odměna stanovena včetně, nebo bez DPH, bude vždy uvedena u Odměny za konkrétní termín Konzultace.

6.3. Změna Odměny. Výše Odměny může být Poskytovatelem, či Lékařem a/nebo Psychologem jednostranně změněna. V případě rozporu platí vždy výše Odměny uvedená na Profilu konkrétního Lékaře a/nebo Psychologa, u konkrétního termínu dostupné Konzultace.

6.4. Způsob úhrady Odměny. Pacient je oprávněn zvolit způsob úhrady Odměny za Konzultace, a to výlučně formou:

6.4.1. Platební karty;

6.4.2. Bankovních tlačítek (okamžitý převod);

6.5. Platební údaje a informace. Pacient je povinen při volbě způsobu úhrady Odměny uvést přesné, platné a úplné informace k vyúčtování a informace o platném způsobu platby. V případě, že dojde ke změně jakýchkoli takových informací, je Pacient povinen aktualizovat tyto informace v rámci svého Uživatelského účtu.

6.6. Okamžik úhrady Odměny a poskytování Konzultací. Odměna se považuje za uhrazenou po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na bankovní účet Poskytovatele. Lékař a/nebo Psycholog není povinen začít s poskytováním Konzultací před okamžikem úhrady Odměny v plné výši.

6.7. Přehled plateb a daňových dokladů. Pro případ, že Poskytovatel bude povinen vystavit daňový doklad, bude Poskytovatelem vystaven v elektronické podobě ve formátu PDF, ke kterému bude mít Pacient přístup na Uživatelském účtu.

7. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

7.1. Závazek Uživatele týkající se využívání platformy Mamlekare.cz a Služeb. Uživatel se zavazuje, že:

7.1.1. neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Mamlekare.cz a ohrozit nebo znemožnit poskytování Služeb;

7.1.2. pro přístup k Mamlekare.cz se ani nepokusí ani nebude využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem;

7.1.3. všechny identifikační údaje a hesla nezbytná pro přístup Uživatele k Mamlekare.cz nesdělí žádné třetí osobě a pokud by zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoliv třetí osobou zjistil, neprodleně tuto skutečnost sdělí Poskytovateli; v případě, že Uživatel sdělí své identifikační údaje či hesla třetí osobě záměrně (např. svému zaměstnanci), odpovídá za veškerou škodu způsobenou Poskytovateli či jinému Uživateli touto třetí osobou;

7.1.4. zvolí heslo, které odpovídá vysoké úrovni zabezpečení Uživatelského účtu.

7.2. Porušení těchto Podmínek Uživatelem. Není porušením Podmínek, pokud Služby nejsou řádně poskytovány z důvodu, že Uživatel porušil některé ustanovení těchto Podmínek. V případě, že Uživatel poruší povinnosti dle odst. 7.1 těchto Podmínek, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozího oznámení okamžitě zastavit poskytování Služeb Uživateli, odepřít přístup k Uživatelskému účtu a odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek.

7.3. Náhrada škody vzniklé Poskytovateli pro porušení povinností Uživatele. Poruší-li Uživatel povinnosti dle těchto Podmínek je povinen uhradit Poskytovateli veškerou škodu vzniklou v souvislosti s takovým porušením, a to včetně nemajetkové újmy.

7.4. Náhrada škody vzniklé Poskytovateli v souvislosti se stížností Pacienta. Vznikne-li Poskytovateli škoda nebo nemajetková újma v souvislosti se stížnostmi Pacientů na konkrétního Lékaře a/nebo Psychologa, zavazuje se Lékař a/nebo Psycholog takovou škodu a/nebo nemajetkovou újmu nahradit.

7.5. Technické vybavení Uživatele. Uživatel je povinen si zajistit odpovídající technické vybavení, které mu bude umožňovat využívat Mamlekare.cz a související Služby, zejména Konzultace, podle těchto Podmínek.

8. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

8.1. Změny platformy Mamlekare.cz. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv, i bez předchozího upozornění, provádět změny obsahu a funkcí platformy Mamlekare.cz. Toto probíhá automaticky a tyto Podmínky se vztahují i na aktualizovanou verzi platformy Mamlekare.cz. Uživatel není oprávněn změny odmítnout.

8.2. Výpadky Služby a odpovědnost Poskytovatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu Mamlekare.cz. Poskytovatel však vyvine takové úsilí, jež je po něm možné rozumně požadovat, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovuzprovoznění Mamlekare.cz.

8.3. Kontrola Uživatelského účtu. Poskytovatel může prostřednictvím admin přístupu kontrolovat Uživatelský účet a poskytování Služeb pozastavit v případě, že zjistí porušení těchto Podmínek; o tom Uživatele informuje.

8.4. Odmítnutí registrace Uživatele. Poskytovatel může dle svého uvážení odmítnout provést registraci Uživatelského účtu Uživatele, a to i bez udání důvodu.

8.5. Užívání označení Uživatele v referencích. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel může využívat jakékoli značky, loga a obchodní názvy, aby mohl Uživatele označit jako své uživatele/zákazníky vedle jakýchkoli marketingových materiálů i na internetových stránkách a/nebo v rámci Služeb Poskytovatele. Za tímto účelem Uživatel uděluje Poskytovateli nevýhradní, celosvětovou licenci k užití takových značek, log, či obchodních názvů, a to na dobu trvání smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Uživatel může svůj souhlas odvolat a od udělené licence odstoupit zasláním e-mailu na adresu info@mamlekare.cz.

9. VADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

9.1. Závady platformy Mamlekare.cz. Vzhledem k tomu, že je platforma Mamlekare.cz poskytována formou "tak jak je" ("as is"), Poskytovatel neposkytuje, ani nezaručuje nápravu Závad platformy Mamlekare.cz, v případě, že dojde k jejich vzniku. Poskytovatel však vyvine takové úsilí, jež je po něm možné rozumně požadovat, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovuzprovoznění platformy Mamlekare.cz.

9.2. Vady Konzultací. V případě, že Uživatel zjistí vady Konzultací poskytovaných ze strany Lékaře a/nebo Psychologa, nebo bude s průběhem Konzultace nespokojený z objektivních závažných důvodů, je oprávněn oznámit takové vady Poskytovateli, a to buď písemně na adresu sídla Poskytovatele, nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@mamlekare.cz. Poskytovatel se v takovém případě zavazuje prošetřit oznámení vad Uživatele a vyhodnotit, zda byly Konzultace poskytovány vadně, či nikoli. O výsledku vyhodnocení oznámení vad Uživatele Poskytovatel informuje buď prostřednictvím Uživatelského účtu a/nebo na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu.

9.3. Práva z vadné Konzultace. V případě, že Poskytovatel vyhodnotí, že konkrétní Konzultace byla poskytována vadně, má Uživatel nárok na bezplatnou Konzultaci u stejného Lékaře a/nebo Psychologa. Toto právo je potřeba uplatnit bezodkladně, nejpozději do 48 hodin po proběhnutí Konzultace. V případě, že dojde k vyhodnocení, že Konzultace u stejného Lékaře a/nebo Psychologa byla poskytována vadně více než třikrát v řadě, vrátí Uživateli Odměnu za danou Konzultaci v plné výši.

9.4. Práva při objektivní nespokojenosti s Konzultací. V případě, že poskytovatel vyhodnotí, že nespokojenost Pacienta s Konzultací je založená na objektivně závažných důvodech, vrátí Uživateli Odměnu za danou Konzultaci v plné výši.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE

10.1. Odpovědnost za omezení fungování Služeb z důvodů na straně Uživatele. Poskytovatel není odpovědný za omezení fungování Služeb z důvodů na straně Uživatele, zejména pokud si Uživatel dostatečné technické vybavení pro využívání Služeb, ztratí přístup k síti Internet nebo nezaplatí včas za rezervované Konzultace.

10.2. Omezení či znemožnění užívání Služeb nezávislé na vůli Poskytovatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za znemožnění či omezení užívání Služeb Uživateli, jakýmikoli okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

10.3. Odkazy na weby nebo služby třetích stran. Platforma Mamlekare.cz může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran nebo služby, které Poskytovatel, nevlastní nebo nekontroluje. Poskytovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem, pravidly ochrany soukromí nebo praktikami jakýchkoli internetových stránek či služeb třetích stran. Poskytovatel není odpovědný, přímo či nepřímo, za jakoukoli škodu či ztrátu způsobenou či údajně způsobenou využitím či prostřednictvím jakéhokoli takového obsahu, zboží či služeb, které jsou dostupné na takových internetových stránkách či v takových službách či jejich prostřednictvím, či způsobené či údajně způsobené důvěrou v ně.

10.4. Limitace náhrady škody Pacientovi. Pro případ, že by byl Poskytovatel odpovědný k náhradě škody nebo újmy Pacientovi, která by mohla v souvislosti s poskytováním Služeb vzniknout, odpovídá maximálně do výše zaplacené Odměny ze strany Pacienta. Do limitace náhrady škody se započítává také škoda vzniklá po skončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek.

10.5. Limitace náhrady škody Lékaři a/nebo Psychologovi. Pro případ, že by byl Poskytovatel odpovědný k náhradě škody nebo újmy Lékaři a/nebo Psychologovi, která by mohla v souvislosti s poskytováním Služeb vzniknout, odpovídá maximálně do výše 5.000,- Kč. Do limitace náhrady škody se započítává také škoda vzniklá po skončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1. Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Poskytovatel neodpovídá za porušení povinností podle těchto Podmínek způsobené vyšší mocí, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak.

11.2. Co je vyšší moc? Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal.

12. PODPORA

12.1. Poskytování podpory. Poskytovatel poskytuje Uživatelům technickou podporu v Pracovní době, a to v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Uživatel může kontaktovat technickou podporu Poskytovatele buď prostřednictvím elektronického formuláře v sekci "Potřebuji pomoc" na stránkách platformy Mamlekare.cz nebo e-mailem na adrese info@mamlekare.cz.

13. NUTNÁ ÚDRŽBA

13.1. Nutná údržba. Není porušením těchto Podmínek, pokud nejsou Služby poskytovány řádně či vůbec, v důsledku Nutné údržby. Nutná údržba je zpravidla předem oznámena prostřednictvím Uživatelského účtu, e-mailu, nebo webových stránek Mamlekare.cz.

13.2. Oznámení Nutné údržby. Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku Služeb spočívající v jejich omezení nebo přerušení, o tomto bude Uživatel zpravidla upozorněn prostřednictvím oznámení v Uživatelském účtu, webových stránek Mamlekare.cz nebo e-mailem alespoň 12 hodin před jejím uskutečněním. V takovém oznámení Poskytovatel uvede, o jaký druh údržby se bude jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací.

13.3. Aktualizace. Poskytovatel bude kromě Nutné údržby provádět také bezplatné aktualizace Mamlekare.cz. Cílem těchto aktualizací je zlepšení poskytování Služeb a usnadnění obsluhy v Uživatelském účtu. Poskytovatel je rovněž oprávněn omezit či pozastavit poskytování Služeb na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Poskytovatel zpravidla oznamuje Uživateli aktualizace prostřednictvím Uživatelského účtu, webových stránek Mamlekare.cz nebo E-mailem.

13.4. Odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku Nutné údržby. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel neručí za případně vzniklé finanční ztráty, či jinou újmu Uživatele způsobené pozastavením provozu Mamlekare.cz z důvodu aktualizace nebo Nutné údržby.

14. TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

14.1. Trvání smluvního vztahu. Tento smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou okamžikem registrace Uživatele.

14.2. Výpověď. Poskytovatel a Uživatel mají právo jednostranně vypovědět smluvní vztah dle těchto Podmínek bez udání důvodu. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený:

14.2.1. ke dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně,

14.2.2. v den následující po dni, kdy se měl Pacient dostavit na poslední jím zarezervovanou a uhrazenou Konzultaci,

14.2.3. v den následující po dni, kdy měl Lékař a/nebo Psycholog poskytnout Konzultaci Pacientovi,

podle toho, který okamžik nastane později.

14.3. Odstoupené Pacienta do 14 dní. Pacient má právo odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek do 14 dnů od jeho uzavření (resp. do 14 dnů od rezervace Konzultace), a to i bez udání důvodu. V souladu s § 1837, písm. a) Občanského zákoníku, však nemůžete odstoupit, pokud už byla Konzultace na Vaši výslovnou žádost poskytnuta ještě před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení. Stejně tak v případě, kdy zrušíte z Vaší strany Konzultaci v době kratší než 24 hodin před jejím uskutečněním, platba za Konzultaci Vám vrácena není, ale je započtena na smluvní pokutu, z níž je hrazen zmařený čas lékaře.

14.4. Fikce ukončení. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený po uplynutí 2 let od posledního přihlášení k Uživatelskému účtu. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn odstranit Uživatelský účet Uživatele.

14.5. Ztráta způsobilosti k poskytování Služeb. Uživatel souhlasí s tím, že pro případ, kdy Poskytovatel bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služeb, tj. například změnou právních předpisů, se smluvní vztah dle těchto Podmínek považuje tímto okamžikem za ukončený, což není považováno za porušení těchto Podmínek.

14.6. Podstatné porušení Podmínek. Poskytovatel má právo poskytování Služeb omezit nebo neposkytnout, či zablokovat Uživatelský účet a okamžitě odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek, jakmile zjistí jejich podstatné porušení. Za podstatné porušení Podmínek se považuje zejména:

14.6.1. takové jednání Uživatele, které je schopno jakkoli ohrozit software nezbytný k poskytování Služeb;

14.6.2. Uživatel postupuje v rozporu s těmito Podmínkami;

14.6.3. Uživatel užíval Mamlekare.cz takovým způsobem, že může poškodit Poskyotvatele, a/nebo se i jen pokusil zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást poskytovaných Služeb;

14.6.4. Uživatel se i jen pokusil získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Mamlekare.cz;

14.7. Již zaplacená Odměna a podstatné porušení Podmínek. V případě ukončení smluvního vztahu podle odst. 15.5 těchto Podmínek, nemá Uživatel právo na vrácení jakékoli části již zaplacené Odměny za využívání Služeb.

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1. Poskytovatel zpracovatelem Osobních údajů. Lékaři nebo Terapeuti nám svěřují v rámci provozu platformy Mamlekare.cz Osobní údaje Pacientů nebo jiných osob. Jsme v pozici jejich zpracovatele a proto máme povinnost uzavřít písemnou zpracovatelskou smlouvu.

15.2. Poskytovatel správcem Osobních údajů. s pracujeme s Osobními údaji najdete v Zásadách zpracování osobních údajů.

16. ZÁVĚR

16.1. Právní řád. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, současně se vylučují kolizní normy mezinárodního práva soukromého.

16.2. Smírná cesta řešení sporu, soudní příslušnost. Vždy se pokusíme vyřešit spor vzniklý mezi námi smírnou cestou. Pokud nebude možné dosáhnout smírného řešení věci, pak přijdou na řadu soudy. Sjednáváme si, že jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s používáním Služby budou řešeny věcně a místně příslušným soudem pro území města Brna v České republice.

16.3. Trvání ustanovení i po ukončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek. Práva a povinnosti stanovené v ustanoveních článků 3, 7, 10, 11 a odst. 8.5, 13.4 a 14.6 zůstávají v platnosti i po ukončení smluvního vztahu podle těchto Podmínek.

16.4. Změny Podmínek. Tyto Podmínky mohou být ze strany Poskytovatele jednostranně písemně změněny nebo zrušeny.

16.5. Prohlášení právního nástupnictví. Smluvní strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z těchto Podmínek, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.

16.6. Platnost a účinnost. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření smluvního vztahu prostřednictvím sítě internet, odesláním registrace Uživatele nebo stisknutím tlačítka „souhlasím" v Uživatelském účtu.